Monday, 4 February 2008

Mountain figures 1977 [stoneware]


Mountain figures 1977 [stoneware] Exeter College of Art.

No comments: